Τίτλος Έργου: Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική
Προϋπολογισμός: 30.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Τσιμεντοστρώσεις στην Κράψη και Ανατολική καθώς και κατασκευή λιθόχτιστου τοίχου στην Ανατολική