Τίτλος Έργου: Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτήν οδών
Προϋπολογισμός: 450.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Διαμόρφωση της οδού Αριστοτέλη και των καθέτων της (Βρυσούλα) με κατασκευή υποβάσης και βάσης και τοποθέτηση κρασπέδων