Τίτλος Έργου: Κατασκευή Αριστοτέλους και κάθετων σε αυτήν οδών (ΔΕ Ιωαννίνων)/Β΄Φάση
Προϋπολογισμός: 150.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Κατασκευή κάθετων στην Αριστοτέλους οδών και ηλεκτροφωτισμός στην οδό Αριστοτέλους