Τίτλος Έργου: Επισκευή κτιρίου Κεντρικού Δημαρχείου
Προϋπολογισμός: 80.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Κτιριακές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Εργασίες συντήρησης και επισκευής του κεντρικού Δημαρχείου