Τίτλος Έργου: Εξοπλισμός καθαριότητας και ανακύκλωσης Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός: 3.052.860,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Διαχείριση απορριμμάτων
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Με το παρόν έργο υλοποιήθηκε η προμήθεια οχημάτων για την υγιεινή αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων καθώς και εξοπλισμού συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων.