Τίτλος Έργου: Βελτίωση – αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου
Προϋπολογισμός: 57.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Οδοποιία, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ

Καθαίρεση υφιστάμενης τσιμεντοστρωμένης οδού, νέα οδοποιία (χαλικόστρωση και ασφαλτικός τάπητας), νέα πεζοδρόμια.