Τίτλος Έργου: Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός: 9.785.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Διαχείριση λυμάτων
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούν στην Ά Φάση κατασκευής του απαιτούμενου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και όλες τις υποστηρικτικές εργασίες για την αρχαιολογική παρακολούθηση κατά την υλοποίησή του.