Τίτλος Έργου: Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Πεδινής
Προϋπολογισμός: 5.814.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Διαχείριση λυμάτων
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Η πράξη αφορά την κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης του Τ.Δ. Πεδινής, που θα εξυπηρετήσει τον οικισμό για τα επόμενα σαράντα χρόνια.
Για την ορθή λειτουργία του δικτύου και λόγω των κλίσεων του εδάφους, κατασκευάστηκε ένα δίκτυο συλλογής των ακαθάρτων λυμάτων του οικισμού αποτελούμενο από αγωγούς PVC διαφόρων διαμέτρων. Το δίκτυο αυτό παραλαμβάνει το σύνολο των λυμάτων του παλαιού οικισμού και τμήμα της επέκτασης και οδηγεί τα λύματα στο αντλιοστάσιο. Εν συνεχεία με αγωγό από σκληρό πολυαιθυλένιο, τα ακάθαρτα λύματα καταλήγουν σε υπάρχον φρεάτιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. όπου και οδηγούνται στον βιολογικό καθαρισμό.