Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δουρούτης (Ιωάννινα)
Προϋπολογισμός: 5.500.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Περιβάλλον
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου Χ.Α.Δ.Α. αφορούν :
1)Χωματουργικές εργασίες συλλογής, μεταφοράς διάσπαρτων απορριμμάτων από τη συνολική έκταση του Χ.Α.Δ.Α. και επανατοποθέτησης τους στην έκταση όπου θα γίνει η αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α.
2)Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου έτσι ώστε να ομαλοποιηθούν οι κλίσεις του ανάγλυφου.
3)Εργασίες διαχείρισης – αποκατάστασης της λυματολάσπης.
4)Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.
5)Έργα διαχείρισης ομβρίων.
6)Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων.
7)Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου.
8)Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης Χ.Α.Δ.Α..