Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες – αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Αποχέτευση όμβριων υδάτων
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ

Εργασίες αποκατάστασης στις καταβόθρες Αμπελιάς, Πεδινής και Μπάφρας, την κατασκευή Τεχνικών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου και την κατασκευή τμημάτων αποχέτευσης ομβρίων.