Τίτλος Έργου: Ανακατασκευή Εφύρας και άλλων οδών στην περιοχή – Β΄Φάση
Προϋπολογισμός: 500.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Ανακατασκευή της οδού Εφύρας και άλλων οδών στην ευρύτερη περιοχή