Προσφυγή για την απόφαση των ΣΜΑ

Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατέθεσε ο Δήμος Ιωαννιτών κατά της απόφασης του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου που αφορά στην […]

Αποφάσεις Οικονομικής για νέα έργα

Στην έγκριση των τευχών τεχνικών δεδομένων και των όρων δημοπράτησης για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή […]

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο : «Ομάδα Α: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών, UPS on line. – Ομάδα Β: Προμήθεια Ηλεκτρονικών πλακιδίων (tablets) και φορητών εκτυπωτών» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 76.059,12 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με Παραρτήματα – ΑΔΑΜ Περίληψη Διακήρυξης (ΑΑ) -Ω8ΟΣΩΕΩ-Ζ9Μ – ΑΔΑΜ Παράρτημα ΣΤ΄ – ΤΕΥΔ Μελέτη Η-Υ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ»

3 – 1η ΑΠΔΗΜ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2020 ΝΟ2- ΑΔΑ4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ ΠΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2020 ΝΟ2 (ΑΑ)_signed

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2020 ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΝΙΤΩΝ

ΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Πλακών – Κυβόλιθων», διάρκειας ενός (1) έτους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΑ) 1η Απόφαση Δημάρχου (ΑΑ) – ΩΗ97ΩΕΩ-ΖΓΚ ΜΕΛΕΤΗ 42-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια « Προμήθεια Ανατυπώσεων» ομάδα 1 και «Προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων» ομάδα 2 για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 73.479,46€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΩΝ 2020 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού με παραρτ. Α΄, Β΄, Γ΄ (ΑΑ)-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΑ) […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΣΛΑΝ ΠΑΣΑ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για την εκπόνησή της τεχνικής […]

Επιταγές σε ευάλωτες οικογένειες

Ευάλωτες οικογένειες της περιοχής στηρίζει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών. Την δυνατότητα αυτή έδωσε από τον Σεπτέμβριο και […]

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (Ομάδα 1), προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Ομάδα 2), Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (Ομάδα 3)» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , 2020-2021, προϋπολογισμού 70.897,70€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-12-2020 (ΑΑ).ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 09-12-2020 ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ2020  ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 2020 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΦΙΚΏΝ […]

Εκπαίδευση από επιστήμονες του ΚΕΘΕΑ

Ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με το  Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Ήπειρος πραγματοποίησαν διαδικτυακή εκπαίδευση στο προσωπικό της Διεύθυνσης […]