Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Συγχρηματοδοτούμενα έργα – ΕΣΠΑ 2014 - 2020

1.ΤΕΒΑ

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000125 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

Τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»


2. Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών

Οριστικό Τεύχος ΣΔΒΕ


3. Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων


4. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ιωαννιτών

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην Έρευνα για τις συνθήκες αστικής κινητικότητας στο Δήμο Ιωαννιτών συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την άποψή σας σε ότι αφορά στις επιδιώξεις/όραμά σας για τις μελλοντικές συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Ιωαννιτών συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.

Ερωτηματολόγιο Έρευνας Νοικοκυριών


5. Νέο Νηπιαγωγείο στη θέση " Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία

Ευρωπαικά προγράμματα

Ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχει στο έργο με τίτλοMOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Περισσότερα >


Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο πρόγραμμα “Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες” (2016-2019), που εγκρίθηκε με το έγγραφο Ref. Ares(2017)5163241 - 23/10/2017.

Περισσότερα >


 

Το URBACT είναι ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (European Territorial Cooperation – ETC) που προωθεί την ανταλλαγή και τη μάθηση μεταξύ των πόλεων, σε σχέση με την ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Περισσότερα >


 

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «‘A POsitive Energy CITY Transformation Framework’ — ‘POCITYF’» το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020. Το έργο ξεκίνησε την 1/10/2019, έχει διάρκεια 60 μηνών και αφορά στην εφαρμογή λύσεων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μιας πόλης. Στο πλαίσιο του έργου παρουσιάζονται λύσεις για τη δημιουργία ενεργειακά θετικών κτιρίων και ολόκληρων αστικών περιοχών, οι οποίες θα δοκιμαστούν σε δύο «πόλεις- φάρους». Ειδικότερα, θα δοκιμαστούν λύσεις που εντάσσονται σε 4 κατηγορίες ενεργειακής μετάβασης (Energy Transition Tracks ETTs):

ETT#1 Καινοτόμες λύσεις για κτίρια και γειτονιές με θετική ενεργειακή απόδοση

ΕΤΤ#2  Λύσεις διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας, για ευελιξία του ενεργειακού δικτύου

ETT#3 Ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στο έξυπνο δίκτυο και τον πολεοδομικό σχεδιασμό

ΕΤΤ#4 Καινοτομία με γνώμονα τον πολίτη στο πλαίσιο συνδημιουργίας λύσεων «έξυπνης πόλης».

Στο έργο μετέχουν 46 εταίροι, μεταξύ των οποίων είναι εταιρείες με τεχνολογίες και ενεργειακές λύσεις σε διάφορους τομείς που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου και Δήμοι οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες τεχνολογίες, σχεδιάζοντας λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχουν 2 πόλεις - φάροι (Lighthouses): Évora (Πορτογαλία) και  Alkmaar (Ολλανδία). Στις πόλεις αυτές θα εφαρμοστούν και δοκιμαστούν συγκεκριμένες λύσεις για βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος και υπάρχουν και 6 πόλεις "ακόλουθοι"  (fellow cities), που θα δημιουργήσουν ένα πλάνο για να αξιοποιήσουν - αναπαράγουν αυτές τις λύσεις στις δικές τους συνθήκες. Οι πόλεις αυτές είναι: Granada (Ισπανία), Bari (Ιταλία), Celje (Σλοβενία), Ujpest (Ουγγαρία), Ιωάννινα (Ελλάδα) και Hvidovre (Δανία).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 22,494,291.76 € και η χρηματοδότηση του Δήμου Ιωαννιτών είναι 156.250 €. Το έργο δομείται σε 11 πακέτα εργασίας και ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στα 9 από αυτά με συνολική ανθρωποπροσπάθεια 57.5 ανθρωπομήνες.

Δημοσιεύσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του έργου, γίνονται μέσω του ιστότοπου του έργου, μέσω εγγραφής στο newsletter και μέσω twitter και LinkedIn:

https://pocityf.eu/

https://pocityf.eu/subscribe/

https://twitter.com/pocityf

https://www.linkedin.com/company/pocityf


 

Ο Δήμος Ιωαννιτών μετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition— ‘SPROUT’» , το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020 και έχει 29 εταίρους. Στους εταίρους περιλαμβάνονται έξι (6) πιλοτικές πόλεις στις οποίες θα δοκιμαστούν λύσεις αστικής κινητικότητας και εννέα (9) πόλεις «2ου επιπέδου», που θα μελετήσουν την εφαρμογή των λύσεων των πιλοτικών πόλεων, στις δικές τους συνθήκες. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Αυτόνομα οχήματα για αστική μεταφορά επιβατών & εμπορευμάτων,   IoT για τη δυναμική

διαχείριση θέσεων φορτοεκφόρτωσης,  Διαμοιρασμό ποδηλάτων & οχημάτων (dockless

bike- & car-sharing),  Συστήματα προτεραιότητας ενεργής μετακίνησης & ευπαθών ομάδων,  On-demand logistics.

Τα Ιωάννινα θα μελετήσουν τις λύσεις στον τομέα της αυτοματοποιημένης κίνησης που θα εφαρμοστούν πιλοτικά στην πόλη της Πάντοβα της Ιταλίας. Υπάρχουν επίσης 25 πόλεις 3ου επιπέδου που δεν συμμετέχουν ενεργά στο έργο, αλλά ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματά του. Από την Ελλάδα πόλεις «3ου επιπέδου» είναι η Θεσσαλονίκη και η Ηγουμενίτσα.

Το έργο ξεκίνησε την 1/9/2019 και έχει διάρκεια 36 μηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 4,412,553.75 € και η χρηματοδότηση του Δήμου Ιωαννιτών είναι 42,250.00 €. Το έργο δομείται σε 9 πακέτα εργασίας (WPs) και ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει σε 5 από αυτά με συνολική ανθρωποπροσπάθεια 12.75 ανθρωπομήνες.

Δημοσιεύσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του έργου, γίνονται μέσω του ιστοτόπου του έργου, μέσω εγγραφής στο newsletter και μέσω twitter και LinkedIn:

https://sprout-civitas.eu/

https://sprout-civitas.eu/subscribe-to-newsletter

 https://twitter.com/H2020_SPROUT

https://www.linkedin.com/company/h2020-sprout/

Επίσης είναι διαθέσιμο το 1ο Webinar του έργου με τίτλο «Understanding Transition in Urban Mobility”, στο οποίο παρουσιάζονται συμπεράσματα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση σε θέματα αστικής κινητικότητας, στις πόλεις 1ου και 2ου επιπέδου που συμμετέχουν στο έργο και με βάση συγκεκριμένους δείκτες, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 https://www.youtube.com/watch?v=FSSNRoEw18k&t=503s 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών
Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη