Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Ο Δήμος Ιωαννίνων διακηρύττει ότι την 7η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο Δήμου Ιωαννιτών»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (Αρ. Διαγωνισμού 195418)

ΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ESPD ΟΔΙΚΗΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΔΙΑΚ_23PROC011989032 ΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΕΟΠ ΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΕΣΥ ΟΔΙΚΗΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΠΡΟΚ_23PROC011989083_Ψ93ΖΩΕΩ-Π6Ξ ΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΠΡΟΥ 2 ΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΤΕ ΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΤΙΜΟ ΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΤΣΥ