Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας - Ευάγγελος Πήχας

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και ∆ημοτικό Σύμβουλο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΗΧΑ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του ∆ήμου Ιωαννιτών και ειδικότερα των τμημάτων:

Α) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 14 παράγραφος (α)

Β) ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 14 παράγραφος (γ)

Γ) Γραφείο Κοιμητηρίων του τμήματος πρασίνου και κοιμητηρίων της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 14 παράγραφος (δ2).

∆) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη ∆ημοτική Ενότητα Μπιζανίου:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα 
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα 
 • Συνεργασίας με τους εκπροσώπους και προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας

Επικοινωνία: 2651 0 70559 -  e-mail: epixas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Πολεοδομίας - Αναστασία Τύρου-Ούζα

Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και Δημοτική Σύμβουλο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ στην οποία παρέχεται αντιμισθία και η οποία θα έχει την εποπτεία και ευθύνη:

Α) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Ιωαννιτών, και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 11.

Β) Εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας και ειδικότερα στο άρθρο 13 αυτού

Γ) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Νήσου:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Συνεργασίας με τους εκπροσώπους και προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας

Επικοινωνία: 2651 3 61358 -  e-mail: atyrou@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Φώτιος Βάββας

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο ΦΩΤΙΟ ΒΑΒΒΑ στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες,
καθώς και τις αρμοδιότητες που εκτενέστερα περιγράφονται στο άρθρο -18- του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας:
Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Την εποπτεία και ευθύνη καθώς και τον έλεγχο όλων των Τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:

 • Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
 • Τμήματος Λογιστηρίου
 • Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας
 • Τμήματος Ταμείου
 • Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού / Αποθήκης
 • Τμήματος Κληροδοτημάτων

Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων (πάσης φύσεως δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
Καθώς και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και τέλος της υπογραφής των αποφάσεων:

 • Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. β του ΟΕΥ του Δήμου.
 • Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων
 • Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων
 • Επιβολή προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
 • Όλες τις αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών.

Επικοινωνία: 2651 3 61381-  e-mail: fvavvas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης - Ιωάννης Λυκογιώργος

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟ στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης της στρατηγικής της δημοτικής αρχής στον συγκριμένο τομέα και θα έχει υπό την εποπτεία του τις υπηρεσίες του δήμου που ασχολούνται με τη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες και συγκεκριμένα :

 • Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Την πύλη παροχής πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήμου
  https://www.ioannina.gr/e-dimos/

Οι βασικές του αρμοδιότητές του θα είναι :

 • Η απρόσκοπτη λειτουργία της πύλης https://www.ioannina.gr/e-dimos/
 • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 • Η αποδοχή εισηγήσεων, τόσο από τη διοικητική ιεραρχία, όσο και από το ειδικό σύμβουλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης-«’Έξυπνης Πόλης», σχετικά με τη ανάληψη έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αξιολόγηση τους σε σχέση με την υλοποίηση της στρατηγικής της δημοτικής αρχής στο συγκεκριμένο τομέα.

Ακολούθως :

 • Σε συνεργασία με το γραφείο τύπου του δημάρχου εκκινεί εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών
 • Σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο μεριμνά για τη τήρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.
 • Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία στο δήμο των οριζόντιων εφαρμογών της δημόσιας διοίκησης (όπως ΣΗΔΕ, HRMS, CRMS, ERP…) και αναλαμβάνει κατάλληλες πρωτοβουλίες για την επικοινωνία στο πολιτικό/διοικητικό επίπεδο με τις υπηρεσίες του κεντρικού κράτους
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και «Έξυπνης Πόλης» και εξετάζει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης τους στο δήμο.

Επίσης αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για:

 • Τη δημιουργία και τη λειτουργία του Ψηφιακού Συμβουλίου (στο οποίο προεδρεύει)
 • Τη δημιουργία και λειτουργία του Οδικού Χάρτη για τα Ψηφιακά Ιωάννινα
 • Τη δημιουργία και λειτουργία του Ψηφιακού Εργαστηρίου
 • Τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Επικοινωνία: 2651 3 61398 -  e-mail: ilykogiwrgos@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Έργων, Υποδομών, Ενέργειας, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Κυκλοφοριακών-Συγκοινωνιακών θεμάτων - Γεώργιος Αρλέτος

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΛΕΤΟ στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα του άρθρου 19 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,

 • Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής και επομένως την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής
 • Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) της διενέργειας διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών και διεθνών) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων των ως άνω οργάνων και την έκδοση και υπογραφή των αντίστοιχων διακηρύξεων.

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Ανατολής:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Συνεργασίας με τους εκπροσώπους και προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας

Επικοινωνία: 2651 3 61377 - e-mail: garletos@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης - Βασίλειος Βλέτσας

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΛΕΤΣΑ στον οποία παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 12 παράγραφος, καθώς επίσης και την ευθύνη λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
Θα έχει αρμοδιότητες που σχετίζονται με όλες τις ενέργειες που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος και του λιμναίου συστήματος. Θα έχει επιπρόσθετα τις αρμοδιότητες για την
περιφερειακή ανάπτυξη των δημοτικών ενοτήτων.

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Παμβώτιδας:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Συνεργασίας με τους εκπροσώπους και προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας

Επικοινωνία: 2651 3 61801 - e-mail: vvletsas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Έργων Συντήρησης, Πρασίνου, Παιδικών Χαρών - Αριστείδης Παππάς

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΠΠΑ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος θα έχει :

α) την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος πρασίνου και του γραφείου πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας και ειδικότερα άρθρο 14 παράγραφοι δ και δ1

β) Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας-Άρθρο 14 παράγραφος (β1) εδάφιο 2

γ) Την ευθύνη του Τμήματος Συντηρήσεων Έργων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

δ) Την ευθύνη λειτουργίας του Κυνοκομείου και της μέριμνας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που εκδίδονται από τον καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Επικοινωνία: 2651 3 61388- e-mail: arpappas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Τουρισμού – Επιχειρηματικότητας και Πολιτικής Προστασίας - Γεώργιος Λώλης

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΩΛΗ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 12 παράγραφος (γ) .

Επιπρόσθετα, θα έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας.

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Περάματος:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Συνεργασίας με τους εκπροσώπους και προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας

Επικοινωνία: 2651 3 61398 -  e-mail: glolis@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας και Μεταναστών - Αϊβατίδης Ιωάννης

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο ΙΩΑΝΝΗ ΑΪΒΑΤΙΔΗ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη των Διευθύνσεων:

Α) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 16 .

Β) Κοινωνικής Προστασίας, θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 15

Γ) Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Επικοινωνία: 2651 0 01011 - e-mail: iaivatidis@ioannina.gr