Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ποιότητας Ζωής - Ευάγγελος Πήχας

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α) Αναθέτουμε την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών και την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

β) Επιπρόσθετα μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες.

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης, εκτός της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
 • Να υπογράφει τις αποφάσεις πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων(καταστήματα, περίπτερα, υπαίθριες διαφημίσεις, κοινόχρηστοι χώροι .κλπ) και τις αποφάσεις επιβολής των διοικητικών κυρώσεων όλων των δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης.(άρθρο13 παρ.4α του ΟΕΥ)

γ)Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας

Επικοινωνία: 2651 0 70559 -  e-mail: epixas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πολεοδομίας - Αναστασία Τύρου-Ούζα

στην οποία παρέχεται αντιμισθία.

α) Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες.

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθώς και Αποτελεσματικότητας Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου κατασκευών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Νήσου:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας

Επικοινωνία: 2651 3 61358 -  e-mail: atyrou@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Φώτιος Βάββας

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,

α)Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες.

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος Κληροδοτημάτων.
 • Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου.
 • Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων,τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κ.λπ.) και εξόδων του Δήμου,των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 • Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον η συνεργασία με αυτούς δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλον/ην Αντιδήμαρχο.
 • Τη διαχείριση των Αποθηκών
 • Την οικονομική διαχείριση των Κοιμητηρίων.
 • Την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ του Δήμου.
 • Την εκμετάλλευση των χώρων στάθμευσης.
 • Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών κυρώσεων.
 • Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, την παροχή έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του και δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΠΟ.Υ (Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών)

β)Την εξουσιοδότηση να υπογράφει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΠΟΥ (Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών):

 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.
 • Συμβόλαια μεταβίβασης προσκυρωτέων οικοπεδικών εκτάσεων.
 • Συμβόλαια αγοράς ρυμοτομούμενων ακινήτων.
 • Συμβόλαια δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών υπέρ του Δήμου Ιωαννιτών.

Επικοινωνία: 2651 3 61381-  e-mail: fvavvas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Έργων - Γεώργιος Αρλέτος

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία

α)Αναθέτουμε την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής και την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής

β)Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες.

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου των αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως αθλητικών δραστηριοτήτων.

γ) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Ανατολής:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας

Επικοινωνία: 2651 3 61377 - e-mail: garletos@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης - Βασίλειος Βλέτσας

στον οποία παρέχεται αντιμισθία,

α)Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες.Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες.

 • Του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών , εκτός της αρμοδιότητας που αφορά την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του καταφυγίου(άρθρο 12 παρ.α.17 του ΟΕΥ), καθώς επίσης και την ευθύνη λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων της ίδιας Διεύθυνσης.
 • Του τμήματος περιβάλλοντος και ενεργειακών θεμάτων της Δνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας εκτός της αρμοδιότητας που αφορά τις δράσεις και ενέργειες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης ,επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης.(άρθρο13 παρ.4α του ΟΕΥ).
 • Θα έχει επίσης τις αρμοδιότητες σχετίζονται με όλες τις ενέργειες που αφορούν την προστασία του λιμναίου συστήματος

β)Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Παμβώτιδας:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα εκτός του τμήματος καθαριότητας,ανακύκλωσης ,συντήρησης έργων και πρασίνου
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας εκτός των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Διεύθυνση Καθαριότητας,Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου

Επικοινωνία: 2651 3 61801 - e-mail: vvletsas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Συντήρησης Έργων, Πρασίνου και Παιδικών Χαρών - Αριστείδης Παππάς

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,

α)Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες.

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, πρασίνου και κοιμητηρίων, συντήρησης έργων εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας,
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία, τη συντήρηση και αδειοδότηση των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου

Επικοινωνία: 2651 3 61388- e-mail: arpappas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Τουρισμού – Επιχειρηματικότητας και Πολιτικής Προστασίας - Γεώργιος Λώλης

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α) Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες.

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες
 • Του τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Του γραφείου της Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης,συντήρησης έργων και πρασίνου. (άρθρο14παρ.β14 του ΟΕΥ)

β)Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Περάματος:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 • Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας

Επικοινωνία: 2651 3 61387 -  e-mail: glolis@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας και Μεταναστών - Αϊβατίδης Ιωάννης

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες.

 • Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα νέας γενιάς , αθλητισμού, ισότητας των δύο φύλλων και λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.
 • Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
 • Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Επικοινωνία: 2651 0 01011 - e-mail: iaivatidis@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Ακονίδου Ελένη

στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζουμε επί πλέον των αρμοδιοτήτων της προεδρίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.

Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού και Υπεύθυνο για την λειτουργία του κυνοκομείου - Τσόλης Νικόλαος

Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες σχετικά με την λειτουργία του κυνοκομείου και την μέριμνα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,καθώς και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που εκδίδονται από το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.(άρθρο 12 παρ.α.17 του ΟΕΥ)
 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει, να εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. (άρθρο 16 παρ. γ.6. του ΟΕΥ) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αθλητισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νεολαίας και Άθλησης.
Εντεταλμένος Σύμβουλος Κληροδοτημάτων - Σιορόκας Νικόλαος

Αναθέτουμε στον ως άνω Εντεταλμένο Σύμβουλο την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών

Εντεταλμένη Σύμβουλος για τον συντονισμό όλων των δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας - Κωσταντή Χριστίνα

Αναθέτουμε στην ως άνω σύμβουλο :Τον συντονισμό όλων των δράσεων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κο Γεώργιο Λώλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς και Ισότητας των δύο φύλλων - Αθανασίου-Μαμακή Γιαννούλα

Αναθέτουμε στην ως άνω σύμβουλο:

 • Την ευθύνη και τον συντονισμό των δράσεων που αφορούν τη νέα γενιά (άρθρο 16 παρ.γ. 7,και 8 του ΟΕΥ) και την προώθηση του εθελοντισμού στον Δήμο Ιωαννιτών.
 • Την ευθύνη και τον συντονισμό των προγραμμάτων ισότητας των δύο φύλλων (άρθρο12 παρ11.α,β,δ,ε,στ του εγκεκριμένου ΟΕΥ)