Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ

Ο Δήμος Ιωαννίνων διακηρύττει ότι την 7η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (Αρ. Διαγωνισμού 195105)

2022_ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ-ΠΡΟΜ 2022_ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ-ΠΡΟΥ 2022_ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ-ΤΙΜΟ 2022_ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ-ΤΣΥ 2022_ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ-ΦΑΥ_ΣΑΥ 2022_ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΥΡΣΙΝ_ΤΕ 2022_ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ_ΣΤΑΤΙΚΗ 2022_ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ-ΕΣΥ 2022_ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ-ΕΤΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ 2022647322003_ΠΑΠΥΡΣ_ΕΟΠ 2022647322003_ΠΑΠΥΡΣ_ΠΡΟΚ_22PROC011918033_ΡΨΕΞΩΕΩ-7ΚΖ 2022647322003_ΠΑΠΥΡΣ_ΔΙΑΚ_22PROC011918013 2022647322003_ΠΑΠΥΡΣ_ΕΕΕΣ