Δήμος Ιωαννιτών

Τελευταία Ενημέρωση09:33:07 AM GMT

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
Είστε εδώ: Αρχική

23/03/2017Κύρωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Ολυμπιάδας Δ.Κ. Μαρμάρων
23/03/2017Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων: 1) Δημοτικού Σχολείου Πεδινής 2) 26ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
22/03/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τη κάλυψη των αναγκών Θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών , προϋπολογισμού 74.393,26€ ( εβδομήντα τεσσάρων χιλιά-δων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι εκατοστών) ενδεικτικά, συμπεριλαμβα-νομένου του Φ.Π.Α..
22/03/2017Αποφάσεις αποτελεσμάτων πρόχειρου διαγωνισμού της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού,Περιβάλλοντος, Νεολέας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτων
22/03/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για τη κάλυψη των αναγκών Θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών , προϋπολογισμού 74.393,26€ ( εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι εκατοστών) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
22/03/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δήμου Ιωαννιτών , προϋπολογισμού 74.399,23€ ( Εβδομήντα Τέσσερις χιλιάδες Τριακόσια Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Είκοσι Τρία λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
22/03/2017Ισολογισμός του Δήμου έτους 2015
22/03/2017Συνοπτική οικονομική κατάσταση Απολογισμού του Δήμου έτους 2015
22/03/2017Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017
22/03/2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού έως 31 Ιανουαριου 2017 του Δήμου
22/03/2017Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος "Αγλαϊας Χαραλάμπους"
22/03/2017Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος "Κωνσταντίνου Ιωαννίδη"
22/03/2017Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος "Ελένης Ζωγράφου"
22/03/2017Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος "Φερανίκης Καλούδη"
23/03/2017Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων: 1) Δημοτικού Σχολείου Πεδινής 2) 26ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
22/03/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τη κάλυψη των αναγκών Θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών , προϋπολογισμού 74.393,26€ ( εβδομήντα τεσσάρων χιλιά-δων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι εκατοστών) ενδεικτικά, συμπεριλαμβα-νομένου του Φ.Π.Α..
22/03/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για τη κάλυψη των αναγκών Θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών , προϋπολογισμού 74.393,26€ ( εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι εκατοστών) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
22/03/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δήμου Ιωαννιτών , προϋπολογισμού 74.399,23€ ( Εβδομήντα Τέσσερις χιλιάδες Τριακόσια Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Είκοσι Τρία λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
21/03/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΟΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (4 ΟΜΑΔΕΣ)
17/03/2017Προμήθεια αδρανών υλικών
17/03/2017Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 199.999,72 €
13/03/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΟΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤOY ΚΥΛΙΚΕΙOY ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2ου ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑ.Λ -3ου ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13/03/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΟΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤOY ΚΥΛΙΚΕΙOY ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10/03/2017ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
09/03/2017ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΚΑΤΣΙΚΑΣ
08/03/2017Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή κλωβών στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων»
07/03/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
07/03/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΚΛΩΒΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Κ.Λ.Π.)»
03/03/2017Προμήθεια : «ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» (υποέργο 4) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020»
28/02/2017ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΣΤΟΣ" έτους 2017
24/02/2017ΘΕΜΑ: Επαναληπτικός Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ»
24/02/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»
24/02/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
23/02/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 5ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 6.983,00 €


pinakothiki-ioanninon dipe1

Σύγχρονη Δημιουργία

H καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ...

Ιστορικό Αρχείο

O δικτυακός τόπος περιλαμβάνει το ιστορικό αρχείο αποφάσεων του Δήμου Ιωαννιτών από το 1911 έως το 1980...

Δημοτικό Ραδιόφωνο

Tο ραδιόφωνο μας εκπέμπει στα 98.7 MHz, 24 ώρες το 24ωρο προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση...

Πνευματικό Κέντρο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας 55, 45221 και ...

Public Hotspot

O Δήμος Ιωαννιτών παρέχει από συγκεκριμένα σημεία σε όλους τους δημότες και επισκέπτες της πόλης δωρεάν ...

Welcome to Ioannina  Welcome to Ioannina